براساس نتایج تحقیقات پژوهشگران كشورمان، مصرف عصاره آبی زرشك دانه‌دار كوهی نقش مهمی در كاهش سطح كلسترول و تری‌ گلیسرید خون دارد....
این مطالعه با هدف تعیین تأ ثیر عصاره آبی میوه زرشک کوهی بر سطح كلسترول و تری‌گلیسرید خون توسط ابوالفضل فرهادی، پژوهشگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان و جمعی از همکارانش انجام شده است.
در این مطالعه تعداد ۸۹ نفر از بیماران مبتلا به هیپركلسترولمی و هیپرتری‌گلیسریدمی انتخاب و به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند.
گروه مورد با عصاره آبی میوه زرشك دانه‌دار كوهی به صورت خوراكی تحت درمان قرار گرفت و گروه شاهد با حجم مساوی پلاسبو دریافت کردند.
سطح لیپیدهای خون قبل و بعد از استفاده از عصاره اندازه‌گیری شد. در انتها داده‌ها با استفاده از آزمون آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
بررسی داده‌ها نشان داد كه سطح كلسترول و سطح تری‌گلیسیرید خون در گروه تحت درمان با عصاره در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی‌داری كاهش یافته بود.
نتایج این مطالعه حاکی است كه عصاره آبی میوه زرشك دانه‌دار كوهی می‌تواند نقش مهمی در كاهش سطح كلسترول وتری‌گلیسرید خون بیماران داشته باشد كه البته برای پی بردن به مكانیسم‌های دیگرانجام مطالعات بیش‌تر توصیه می شود.

   Powered By
BLOGFA.COM